Снимай се с Емечо и може да спечелиш плюшено мече

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА на “Emeka”

 

Играта се провежда в периода от 01.06.2018г. до 01.07.2018г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „ФИКОСОТА“ ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

2. Официалните правила ще бъдат публикувани на следната интернет страница: www.e-meka.com/ и на Facebook страницата на „Еmеkа“: www.facebook.com/emeka.bg/  , където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Настоящите правила за участие са задължителни за всички участници в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница www.e-meka.com и на  Facebook страницата на „Еmeka“: www.facebook.com/emeka.bg/

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

4. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на стартиране на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи във „Фикосота” ООД и обслужващата агенция, както и следните техни роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

5. Играта се организира с рекламна цел популяризиране търговската марка на Организатора – “Emeka”.

II. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода от 01.06.2018г. до 01.07.2018г.

2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

3. Играта ще бъде проведена на територията на Република България, в търговски център Ring Mall (София, ул. „Околовръстен път 214“, ниво 1) и в посочените по-долу магазини в определения времеви график, както следва:

Дата

Часове

Магазин

Град

Адрес

1.юни

12:00-20:00

Ring mall

София

ул. "Околовръстен път" 214

2.юни

11:00-15:00

Фантастико 15

София

ж.к. Люлин 1; бул. Европа с/у Нестле

3.юни

11:00-15:00

Фантастико 33

София

бул. Симеоновско шосе № 87 А

8.юни

16:00-20:00

Макао

Варна

ул. Ян Палах, Палах център

9.юни

11:00-15:00

Макао

Варна

Сити център, бул. Хр Ботев 18

10.юни

11:00-15:00

Булмаг Трънчев

Варна

ул. Константин Фружин 41

15.юни

16:00-20:00

Фантастико 42

София

бул. Йерусалим 22

16.юни

11:00-15:00

Фантастико 40

София

кв. Гео Милев, ул. Николай Коперник 27

17.юни

11:00-15:00

Фантастико 17

София

ж.к. Надежда 3 бул. Хан Кубрат 26

22.юни

16:00-20:00

Billa

София

Мотописта; бул. България 55  п.к.1404

23.юни

11:00-15:00

Billa

София

СЛАВИЯ; ул. Софийски герой 4 п.к .1612

24.юни

11:00-15:00

Billa

София

ЛЮЛИН; бул. Царица Йоанна 72 п.к.1336

27.юни

13:00-17:00

T market

В. Търново

ж.к. Бузлуджа, ул. Драгостинов 16

29.юни

16:00-20:00

Мира

Плевен

цар Симеон 4 - център

30.юни

10:00-14:00

Фантазия

Плевен

Бул. хр ботев 140

1.юли

10:00-14:00

Лайф радости

Плевен

ж.к. Сторгозия 82А

 

 Организаторът запазва правото си да нанася промени във времевия график, които промени ще бъдат отразявани в настоящите правила.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За да участва в  Играта, участникът следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com, който да е публично видим. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с търговска марка “Emeka” или друг продукт на Организатора.

 

2. За да участват в Играта,  участниците трябва да се снимат с маскот „Емечо“, в някой от обектите, посочени в Раздел II, т. 3 и във времевия график, посочен за всеки от обектите, и в срок до 00:00 часа на 01.07.2018г. включително, да публикуват снимката в собствения си Facebook профил с #Emechonomer1. Участниците трябва да настроят поста така, че да е публично видим. Всеки потребител има право да участва само с една снимка.

Всички участници, отговарящи на условията по Раздел I, т. 4 и които са публикували снимка във Facebook с  #Emechonomer1 в посочения по Раздел III, т. 2 срок, имат право на участие в томбола за следната награда: 1 плюшена играчка „Емечо“.

3. След изтичане на крайния срок на играта (00:00 часа на 01.07.2018г.), чрез жребий на случаен принцип се изтегля името на печелившия участник, който печели наградата по Раздел III, т. 2, абзац 2.

4. Печелившият участник ще бъде тагнат на Facebook страницата на Емека, след което трябва да се свърже с организатора чрез изпращането на лично съобщение, като печелившият следва да предостави следните данни, необходими за изпращането на спечелената награда: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си.   

5. Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочения от него адрес, чрез куриер, за сметка на Организатора, в срок от 45 работни дни, считано от получаване на личното съобщение по Раздел III, т. 4, че е спечелил награда и след предоставяне от страна на печелившия участник на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена лично от печелившия или от законен представител на печелившия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на лице, което да получи наградата, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата. 

6. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след оставянето на бележката по Раздел III, т. 5, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

7. Снимките по Раздел III, т. 2 не трябва да съдържат нецензурни и неприлични изображения.

 

8.1.  С качване на снимка по Раздел III, т. 2, участникът е длъжен:

  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

  • да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

  • да не  причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на интелектуална собственост и др.;

   8.2. С цел спазване на изискванията по Раздел III, т. 8 и т. 8.1 от настоящите Правила относно вида и съдържанието на снимките, Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваните от участниците снимки. Администраторът от страна на Организатора, има правото да сваля всяка снимка, която по негово усмотрение нарушава горните правила.

   9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, за: a) добавяне регистрации "автоматично", вместо участниците; б) получаване на повече от една регистрация от едно лице; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

   10. При доставката на наградата спечелилият участник следва да покаже на куриера личната си карта. В противен случай участникът няма право да получи наградата си. При получаване на наградата печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

   11. Не се допуска подменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.IV. УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. ОТГОВОРНОСТ

   1. За да спечели, участникът в Играта трябва да e изпълнил всички изброени по-долу условия:

   A. Да отговаря на условията за участие, изброени в Раздел I, т. 4 и Раздел III от настоящите Правила;

   B. Да е избран като печеливш по реда на Раздел III, т. 3;

   C. Да е осъществена връзка със спечелилия участник, в съответствие с Раздел III, т. 5, с цел Организаторът да достави на участника спечелената награда. В случай, че не може да бъде осъществена връзка със спечелилия участник поради причини, за които Организаторът на Играта не отговаря или спечелилият участник не е предоставил необходимите данни за доставка на наградата, той губи наградата си и тя ще бъде предоставена на друг участник чрез провеждането на нов избор по реда на Раздел III, т. 3.

   1.2. Организаторът и/или Изпълнителят не поемат отговорност за сгрешени или невалидни данни за доставка на наградите или сгрешени или невалидни мобилни номера на участниците в Играта.

   2. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на срока ѝ само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата Игра.

   2.1. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение на участниците. В случай, че настъпи прекратяване на Играта, то ще бъде обявено на Facebook страницата на Emeka – www.facebook.com/emeka.bg/, а участието на потребителите се прекратява автоматично.

   3. Организаторът не носи отговорност за:

   3.1. Невъзможност за осъществяване на контакт с печелившия участник, както и в случаите на неполучаване на наградата в предвидения срок.

   3.2. Щети и повреди на наградата по време на транспортирането й или нейното складиране от страна на куриерската служба.

   3.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

   3.4. Организаторът не носи отговорност за претърпени от участник и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от участник фалшива идентичност. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

   РАЗДЕЛ V. ПРАВНИ СПОРОВЕ

   1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участник в Играта, ще бъдат разрешавани чрез преговори и по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно - от компетентния български съд, съгласно действащото българско законодателство.

   РАЗДЕЛ VI. ЛИЧНИ ДАННИ

   1. С участието си в Играта участниците приемат настоящите Правила и се съгласяват и задължават да ги спазват.

   2. Организаторът на Играта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

   3. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира потребителите относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й, както и изразяват своето изрично и недвусмислено съгласие личните данни, които са предоставили на Организатора да бъдат събирани и обработвани от него за целите на настоящата Игра. Целите на събирането и обработването на тези лични данни за настоящата Игра, са: определяне на печелившия в Играта и изпращане на наградата на печелившия участник. Организаторът гарантира, че личните данни на участниците няма да бъдат събирани и обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила. Организаторът гарантира, че ще предприеме всички разумни мерки за запазване поверителността на предоставените им лични данни.

   4. Организаторът се задължава да коригира или заличат личните данни на участник, който е отправил изрично искане за това до тях.

   5. Личните данни на участниците се заличават в срок от 3 /три/ месеца, считано от прекратяване на играта.

   6. С участието си в настоящата Игра, участниците гарантират и декларират, че предоставят доброволно личните си данни и дават своето доброволно, изрично и информирано съгласие те да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора за цели, свързани с Играта и/или разпространението на наградата. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

   7. За получаване на наградата си, печелившият участник се съгласява да предостави на Организатора следните свои лични данни: три имена, адрес и телефон за връзка.

   РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ

   1. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

   2. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.