Игра "Емека" във Фантастико

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА EMEKA®
В ОБЕКТИТЕ НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА: 05.12.2019 г. – 18.12.2019 г.


1. Организатор
1.1. Играта на EMEKA® /„Играта“/ се организира и провежда от „Фикосота“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, с ЕИК: 837055835, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.
1.2. Връзка с Организаторa на Играта може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на следната интернет страница:  http://e-meka.com/bg/contacts/index/
2. Официални правила
2.1. Официалните правила на Играта са публикувани на https://www.e-meka.com/bg/, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
2.2. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват.
2.3. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: https://www.e-meka.com/bg/ . Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към момента на участието си в играта.
3. Период и място за провеждане на Играта
3.1. Играта стартира, считано от 05.12.2019 г. и продължава до 18.12.2019 г. (включително) или до изчерпване на наличните скреч карти в съответния търговски обект, в случай че такова изчерпване настъпи преди крайния срок на Играта.

3.2. Играта се организира с рекламна цел - за популяризиране търговската марка на Организатора - “EMEKA”.

3.3. Играта се провежда само в търговските обекти на търговска верига „Фантастико“ на територията на Република България, при условията на настоящите Правила.
4. Право на участие
4.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към момента на участието си в Играта, което пребивава на територията на Република България. 
4.2. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Фикосота” ООД, в търговска верига „Фантастико“, техни роднини, в това число  деца, родители, братя, сестри, както и техни съпрузи.
5. Участващи продукти
5.1. В настоящата Игра участват всички продукти с търговска марка „ЕМЕКА”.
5.2. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение. Играта се обявява чрез рекламен плакат.
6. Начин за провеждане на Играта
6.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва дa закупят, от някой от посочените в т. 3.3. търговски обекти, продукт/и с търговска марка „ЕМЕКА“. Участниците в играта, срещу представяне на касова бележка за извършена покупка, получават от касата на търговския обект един брой скреч карта за всеки закупен продукт с търговска марка „ЕМЕКА“, като след изтриване на скреч зоната от скреч картата, веднага разбират дали печелят една от наградите, посочени в т. 7.1 от настоящите правила.

6.2. Всеки участник има право на многократно участие в Играта. В случай, че в една касова бележка е отразена покупката на повече от един продукт, участващ в Играта, участникът има право да получи толкова броя скреч карти, колкото броя продукти, даващи му право на участие в Играта е закупил. Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти, със знак „Х“ и/или с подпис. Касова бележка, върху която е поставен знак „Х“ / подпис, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.

6.3. В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я запази заедно с касовата бележка до получаване на наградата при условията на т. 7.3 от настоящите Правила.
7. Награди
7.1. Наградите са следните:
7.1.1. Един пакет кухненска хартия „ЕМЕКА“ 2 ролки – 22 % от общия брой скреч карти;
7.1.2. Един брой магнит с „Емечо“ – 12 % от общия брой скреч карти.
7.2. Наградите, изобразени на рекламните материали на Играта, са илюстративни, като илюстрациите могат да се различават от реалните награди.
7.3. Получаване на наградите: 
7.3.1. Спечелилите някоя от наградите, посочени в т. 7.1.1. и 7.1.2., получават наградата на място от касата на търговския обект, от където са закупили продукта/ите, срещу представяне на печелившата/ите скреч карта/и и съответната касова бележка, удостоверяваща покупката.
7.4. В случай че скреч картите и/или наградите по т. 6.1.1. и 6.1.3. бъдат изчерпани преди края на Играта /18.12.2019 г./ в един или повече от участващите в Играта търговски обекти, то тя ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния/ите обект/и, за което ще бъде обявено съобщение в съответния/ите търговски обект/и, в непосредствена близост до участващите в промоцията продукти.
7.5. Не се допуска замяна на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, нито каквито и да било други замени.
8. Ограничения на отговорността
8.1. Организаторът на Играта и участващите търговски обекти не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившите скреч карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
8.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
8.3. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
8.4. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
8.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято скреч карта е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
9. Прекратяване на Играта
9.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обозначения срок, при условията на т. 7.4. от настоящите Правила.
9.2. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби или масово нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила (всяко непредвидимо, непредотвратимо, необратимо и/или неконтролируемо събитие или ситуация от извънреден характер), като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на  https://www.e-meka.com/bg/, с което участието на лицата се прекратява автоматично.
9.3. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената/ите в резултат на такива действия награда/и.
10. Разни
10.1. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.
10.2. За участие в Играта от участниците не се изисква предоставяне на лични данни.
10.3. Организаторът не носи каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, ако такива са възникнали във връзка с участието им в настоящата Игра.
10.4. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.