„Castiga premii cu Emeka – Campanie la nivel National”

Regulamentul oficial al Campaniei Promotionale
„Castiga premii cu Emeka – Campanie la nivel National”
24.06.2021-31.07.2021

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei „Castiga premii cu Emeka”(denumită în continuare „Campania”) este S.C. Ficosota Marketing Romania S.R.L. (denumită în continuare „Organizatorul”), societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în București, Str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, Romania avand Cod Unic de Inregistrare Fiscală RO16056997, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/562/2004, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0045 1419 2001, deschis la Unicredit Ţiriac Bank - Aviaţiei, reprezentată legal prin Dl. Iliya Atanasov Arbov [Administrator], prin Mincho Dechev Karakolev [Împuternicit], denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2 Campania se va desfasura prin intermediul agentiei de publicitate HIGHLIGHT AGENCY S.R.L, o societate inregistrata in Romania, cu sediul în Str. Reconstrucției nr. 7, Sibiu, Județul Sibiu, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1560/2008, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 24506936, cont bancar RO02BTRLRONCRT0324594601, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin Dl. Ioan Curtean, denumita in continuare ”Agentia”, precum si (ii) al agentiei VOXLINE COMMUNICATION SRL, cu sediul in Str. Gh. Lazar , nr. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9092/ 1998, Cod unic de inregistrare RO 11027079 denumita in continuare „Agentia de Marketing Direct”. Agentia de Marketing direct va extrage potentialii castigatori, va contacta telefonic castigatorii validati.

1.3 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) a caror respectare este obligatorie pentru toti participantii.

1.4 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii declara si recunosc ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului si ca accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si inteleg ca in acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenelor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.5 Campania este organizata si desfasurata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata si desfasurata la nivel national, in conformitate cu orarul de functionare a fiecarui magazin. Magazinele participante sunt toate magazinele în care se află la raft Produse participante, astfel cum sunt descrise în cadrul Art. 6. Organizatorul nu răspunde pentru existența sau valabilitatea la raft a Produselor participante în cadrul Magazinelor oricăror Magazine participante.

2.2 Perioada Campaniei este 24.06.2021 ora 00:00:00 – 31.07.2021 ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, cu respectarea prevederilor incluse in art. 3 din prezentul Regulament.

2.4 Dupa data incetarii Campaniei, 31.07.2021 ora 23:59:59 Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei, inclusiv circumstante legate de etichetarea Produselor participante sau anunturile existente in magazinele participante.

Art. 3 - Regulamentul Campaniei

3.1 Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei, pe website-ul www.e-meka.com, la cerere la sediul Organizatorului, avand adresa mentionata la art. 1.1.

3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia cu minim 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi aduse la cunostinta publicului prin actualizarea Regulamentului. Comunicarea Regulamentului actualizat catre public se va face prin modalitatile anuntate in art. 3.1, anterior intrarii lor in vigoare, cu minimum 24 de ore.

3.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumite in cele ce urmeaza ”Participanti”).

4.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele persoane:
a) prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului sau ai grupului de societati din care face parte Organizatorul;
b) prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) agentiilor sau prestatorilor de servicii ai Organizatorului implicati in organizarea Campaniei, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi, inclusiv prepusii Magazinelor Participante;
c) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele b) si c) de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3 Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta (a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea in Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului sau a celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor implicati, chiar si a castigatorilor. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata Participantului descalificat.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea documentului fiscal direct, in magazinul care a emis documentul fiscal, fara implicarea directa a Participantului potential castigator. În cazul în care, în urma verificarii, se constata ca documentul fiscal nu exista sau nu corespunde in intregime cu cel eliberat de magazinul respectiv, Participantul respectiv va fi invalidat/ descalificat, iar Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea/ solicitarea restituirii drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, in toate situatiile fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire de orice natura sau plata Participantului descalificat/ invalidat. In aceasta situatie Organizatorul va apela la rezerve, a caror procedura de validare se va supune acelorasi reguli de validare descrise in prezentul Regulament.

4.5 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei de catre persoane care nu indeplinesc conditiile de participare la Campanie, stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta atat persoanele care au facilitat participarea unor astfel de persoane la Campanie, cat si persoanele care au participat, in mod incorect la Campanie.

4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice orice participare la Campanie, ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a nu acorda premii Participantilor care incalca prevederile Regulamentului.

4.7 Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul neavand obligatia de a informa Participantul cu privire la eliminarea sa din Campanie.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la art. 7.2 de mai jos, doua sute cincizeci(250) de premii, dupa cum urmeaza:

Tip premiu Nr premii Modalitate acordare Pret/buc - TVA inclus - (LEI) Total valoare - TVA Inclus (LEI)
Premiu in bani in valoare de 500 de lei 50 Tragere la sorti electronica 500.00 25,000 .00
Ursulet de plus, Emecho 200 Tragere la sorti electronica 60 12,000 .00
50
Total 250 37,000.00 


5.2. Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 37,000.00 Lei TVA inclus.

5.3. Premiile se vor acorda, prin tragere la sorti electronica automata, pe baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana).

5.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor, in bani, exceptie premiile in bani, de a solicita inlocuirea acestora cu alte bunuri sau schimbarea caracteristicilor premiilor castigate.

5.5. Un Participant poate castiga in cadrul Campaniei un singur premiu.

5.6. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv. Modul in care Participantii castigatori utilizeaza premiile se realizeaza pe propria raspundere a acestora.

5.7. In cazul in care un Participant a castigat deja, la data desemnarii sale drept castigator, numarul maxim de premii pe care un Participant il poate castiga in cadrul prezentei Campanii, potrivit paragrafului precedent, acesta nu mai are dreptul de a mai fi desemnat drept câștigător, participarea sa la Companie ulterior momentului in care acesta a câștigat deja numărul maxim de premii fiind invalidata in mod automat. In acest caz, Organizatorul va proceda la desemnarea unui nou castigator/validarea uneia dintre rezervele extrase.

5.8. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi implicat in disputele cu privire la dreptul de proprietate asupra premiilor Campaniei. Niciun litigiu avand ca obiect dreptul de proprietate asupra premiilor Campaniei nu va influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care respecta prevederile acestui Regulament si este declarat castigator. Din momentul in care castigatorii intra in posesia premiilor Campaniei, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea premiilor acordate, in limitele legale. Garantia pentru produsele oferite drept premii, daca este cazul, va fi acordata in limitele si potrivit certificatului de garantie emis de catre producatorul acestora.
Art. 6 – Produsele participante

6.1 Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele din gama Emeka detaliate mai jos, ce se regasesc in magazinele participante la Campanie, in limita stocurilor disponibile (denumite in continuare ,,Produse participante”).

• Produse Emeka dupa cum urmeaza:

Emeka-Hartie igienica 
Emeka Elastic Fibers - Mountain Fresh 4 role
Emeka Elastic Fibers - Paradise 4 role
Emeka Elastic Fibers - Linden Blossom 4 role
Emeka Elastic Fibers - Ocean Breeze 4 role
Emeka Elastic Fibers - White  4 role
Emeka Elastic Fibers - Mountain Fresh 8 role
Emeka Elastic Fibers - Paradise  8 role
Emeka Elastic Fibers - Linden Blossom 8 role
Emeka Elastic Fibers - Ocean Breeze 8 role

Emeka Elastic Fibers - White  8 role
Emeka Elastic Fibers - Mountain Fresh 16 role
Emeka Elastic Fibers - Paradise 16 role
Emeka Elastic Fibers - Linden Blossom 16 role
Emeka Elastic Fibers - Mountain Fresh 24 role
Emeka Elastic Fibers - Paradise 24 role


Emeka - Prosoape de bucatarie
Emeka Dry Max - Jumbo 1 rola
Emeka Dry Max - White 2 role
Emeka Dry Max - Forest Fruits 2 role
Emeka Dry Max - White 3 role
Emeka Dry Max - Fruity Fresh 3 role
Emeka Dry Max - White 4 role
Emeka Dry Max - Forest Fruits 4 role


6.2 Dupa data incetarii Campaniei, respectiv dupa data de 31.07.2021, ora 23:59:59, Produsele participante isi pierd calitatea de Produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma nicio obligatie legata de comercializarea Produselor participante dupa data incetarii Campaniei.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

7.1 Conditii privind inscrierea valabila in Campanie
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
• Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei, mentionata la art. 2 din Regulament;
• Participantul urmeaza etapele necesare inscrierii in Campanie, asa cum acestea sunt detaliate in art. 7 din Regulament.

Mecanismul inscrierii in Campanie

7.2 Participantii trebuie sa achizitioneze in Perioada Campaniei minimum un Produs Participant din gama Emeka pentru a putea castiga unul dintre premiile oferite prin tragere la sorti. Ulterior achizitionarii Produselor participante, participantul trebuie sa inscrie numarul si data documentului fiscal aferent achizitiei prin trimiterea unui mesaj SMS la numarul de telefon 3723, mesaj taxat la tariful normal al retelei de telefonie mobila utilizata (Orange, Vodafone, Telekom sau DigiMobil), cel târziu până la data limită stabilită de prezentul Regulament pentru efectuarea înscrierilor.

7.3 Mesajul SMS de inscriere la Campanie trebuie sa contina numarul documentului fiscal care atesta achizitia Produselor participante conform prezentului Regulament, precum si data acestuia, in format zz.ll.aaaa (de ex.: 1/17.04.2021).

7.4 Un participant are dreptul la o singura inscriere prin SMS pentru acelasi document fiscal. Pentru un document fiscal, un Participant are o singura sansa de castig indiferent de numarul Produselor participante aflate pe documentul fiscal. Daca participantul trimite de mai multe ori SMS-uri sau se inregistreaza online de mai multe ori cu acelasi numar de document fiscal, nu se vor multiplica sansele de castig, indiferent de numarul Produselor participante care se afla pe documentul fiscal respectiv.

7.5 Un participant, identificat prin numarul de telefon de pe care a efectuat inscrierea are dreptul la 2 inscrieri pe zi prin SMS si are posibilitatea de a castiga cel mult un premiu pe Campanie.

7.6 Documentele fiscale prin care un participant achizitioneaza Produse participante si pe baza carora se inscrie in Campanie trebuie sa fie emise in perioada desfasurarii acesteia si anterior efectuarii inscrierii in Campanie.

7.7 Daca un participant nu comunica in SMS-ul de inscriere in Campanie detaliile solicitate conform prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectiva si/ sau de a invalida premiul al carui potential castigator este participantul in cauza. De asemenea, participantul care trimite multiple mesaje SMS de inscriere folosind acelasi document fiscal, (inclusiv in cazul in care acesta modifica aleatoriu cifrele cuprinse in numarul documentului fiscal respectiv), va fi invalidat pentru tentativa de frauda a Campaniei.

7.8 In cazul in care numarul documentului fiscal a mai fost inscris anterior in Campanie de pe un alt numar de telefon, pentru a se putea face validarea participantului ce a achiziționat in realitate și in mod corect Produsul participant și a facut inscrierea in Campanie corect, Agenția de marketing direct ii va contacta pe ambii participanți care au inscris acelasi numar de document fiscal, la numerele de telefon de la care s-au efectuat inscrierile și le va comunica scopul apelului. Dupa inștiințarea participantilor despre situația de fapt, li se va solicita sa prezinte dovada detinerii documentului fiscal avand numarul inscris in Campanie, fie prin (i) expedierea acestuia in forma electronica (poze), in termen de 24 de ore de la data contactarii, la adresa de email promotieemeka@voxline.ro fie prin (ii) expedierea acestuia, in original, in termen de 3 zile lucratoare de la data contactarii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier, pe adresa Str. Gh. Lazar , nr. 2, sector 1, Bucuresti cu mențiunea <pentru Campania promoționala Castiga cu Emeka. Procedura efectuata pe cale electronica nu exclude prezentarea fizica in termenul de trei (3) zile lucratoare de la data contactarii telefonice a documentului fiscal inscris, pentru a se putea face in acest fel validarea, in cazul in care exista orice suspiciuni cu privire la veridicitatea copiilor electronice (poze) trimise.

In cazul in care vreunul dintre participanții in cauza nu respecta termenul menționat mai sus, refuza nemotivat sau nu este in masura sa prezinte dovada deținerii in original a documentului fiscal avand numarul inscris in Campanie, atunci Organizatorul va invalida automat participantul respectiv și isi rezerva dreptul de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a deținerii documentului fiscal revendicat.
In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea expedierii documentului fiscal in termenul menționat, atunci Organizatorul iși rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menționat cu inca trei (3) zile lucratoare. Daca participantul nu respecta nici acest termen extins, inscrierea sa in Campanie va fi invalidata.
In cazul in care o astfel de solicitare din partea Organizatorului se formuleaza inainte de terminarea perioadei de inscriere a documentelor fiscale conform art. 2, iar intervalul de timp ramas pana la finalizarea acestei perioade este de trei (3) zile sau mai mic de trei (3) zile lucratoare, atunci Organizatorul le va comunica Participantilor in cauza termenul limita pe care il mai au la dispoziție pentru a putea face dovada deținerii documentului fiscal revendicat sau se va incerca soluționarea pe cale electronica – via email. Orice depașire sau nesocotire a acestui termen va conduce automat la invalidarea inscrierii.
Aceeasi procedura prevazuta in prezentul articol 7.12 de mai sus se va respecta si in cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, motivat de faptul ca acelasi numar de document fiscal a mai fost inscris in Campanie anterior de catre un alt participant.
Mesajele Campaniei:

7.9 In perioada Campaniei, pentru fiecare inscriere prin mesaj SMS realizata in conditiile prezentului Regulament, participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS (mesaj de tip stocabil), care va avea, dupa caz, urmatorul continut:
• in cazul in care participarea este primita inainte de data si ora inceperii Campaniei,
Salut! Campania Castiga cu Emeka, incepe pe 24.06.2021, ora 00:00. Inscrie-te dupa aceasta data.

• in cazul in care participarea este primita dupa data si ora finalizarii Campaniei
Salut! Campania Castiga cu Emeka, s-a incheiat pe 31.07.2021, ora 23:59:59. Verifica lista castigatorilor pe site-ul www.e-meka.com !

• in cazul in care participarea este eronata (prin participare eronata se intelege mesajul, respectiv inscrierea, care nu respecta forma impusa de Regulament cu privire la documentele fiscale inscrise, de exemplu in cazul in care participantul a transmis mai multe numere de pe documentul fiscal cu nerespectarea articolului 7.6 de mai sus). Primirea mesajului de mai jos constituie invalidarea inscrierii respectivului Participant:
Mesaj eronat! Trimite nr. si data documentului fiscal, fara alte caractere, ex.: 12345/20.10.2020.

• in cazul in care participarea este corecta:
Te-ai inscris in campania Castiga cu Emeka. Pastreaza documentul fiscal pentru validare!

• in cazul in care acelasi numar de document fiscal cu aceeasi data este inscris de mai multe ori de pe acelasi numar de telefon:
Inscriere invalidata! Te-ai inscris deja in Campanie cu acest document fiscal! Te asteptam cu alte inscrieri! Verifica regulamentul pentru mai multe detalii.

• in cazul in care acelasi număr de document fiscal cu aceeași data este înscris de mai multe ori de pe mai multe numere de telefon
Acest număr de document fiscal a fost deja înscris in Campanie! Verifica regulamentul pentru mai multe detalii.

• in cazul in care participantul a depasit limita de inscrieri/zi:
Ai inscris deja astazi numarul maxim de 2 documente fiscale in campanie. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare. Verifica regulamentul.


7.10 Stabilirea castigatorilor premiilor are loc prin tragere la sorti electronica automata, pe baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana), la data de 03.08.2021. Se vor desemna un numar de 250 castigatori si 2 rezerve pentru fiecare premiu in bani, 1 rezerva pentru fiecare premiu ursule, in total 50 castigatori si 100 de rezerve pentru premiul in bani, respectiv 250 castigatori si 250 rezerve pentru premiul ursulet.

7.11 Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor vor fi contactati telefonic, in maximum 5 zile lucratoare de la momentul in care au fost desemnati drept castigatori ai Campaniei.

8. Validarea castigatorilor

8.1 Potentialii castigatori desemnati in cadrul tragerii la sorti electronice vor fi contactati de reprezentantul Organizatorului in termen de 48 de ore de la momentul efectuarii tragerii la sorti, pe numarul de telefon de pe care a participat prin SMS, pentru a indeplini procedura de validare a castigului si de atribuire a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va efectua apelul, isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana care raspunde la telefon ca este potential castigator al premiului Campaniei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Organizatorului ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la telefon si care urmeaza sa revendice premiul faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va informa potentialul castigator cu privire la introducerea si prelucrarea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, respectiv atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea/ participarile sale in Campanie si faptul ca detine in original si nedeteriorat documentul fiscal pe care apar tiparite produsele participante achizitionate in Perioada Campaniei, aferente inscrierii respectivului potential castigator in Campanie. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior, acestuia ii vor fi solicitate urmatoarele date: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, declaratia verbala atestand ca are cel putin 18 ani si adresa e-mail. Participantii vor fi apelati, timp de 2 zile lucratoare de la momentul efectuarii tragerii la sorti, de minimum 3 ori, la ore diferite, in intervalul orar 09:00-18:00 de fiecare data timp de minimum un (1) minut. In cazul in care in acest interval participantul destinatar al apelului nu raspunde si/sau nu poate fi contactat, din motive independente de vointa Organizatorului (participantul are telefonul inchis si/sau nu raspunde/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului) acesta va fi declarat neeligibil in calitate de castigator, urmand a se apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor, urmand aceeasi procedura de validare.

8.2 Procedura de validare presupune 2 etape: Validare preliminara telefonica si validare preliminara prin e-mail. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei dintre cele 2 etape de catre un potential castigator conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.

Etapa 1. Validarea preliminara telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta cumulativ urmatoarele conditii:
a. numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participantul poate fi contactat telefonic de reprezentantul Organizatorului, in conditiile descrise la art 8.1);
b. Participantul revendica premiul in momentul in care este contactat de reprezentantul Organizatorului si confirma urmatoarele: ca el a efectuat inscrierea declarata castigatoare, ca detine in original si nedeteriorat documentul fiscal pe care apar tiparite Produsele participante achizitionate in perioada de desfasurare a Campaniei, aferente inscrierii castigatoare in Campanie.

Etapa 2. Pentru validarea finala prin e-mail a castigatorului, reprezentantii Organizatorului vor solicita potentialului castigator sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum 24 ore de la validarea telefonica, prin trimiterea pe e-mail la adresa promotieemeka@voxline.ro (comunicata acum potentialului castigator de catre reprezentantul Organizatorului), a unei fotocopii a documentului fiscal aferent numarului de inscrieri efectuate in Campanie, mentionand in scris si numarul de telefon de pe care s-a participat prin SMS, iar in cazul premiilor impozabile, la cererea expresa a Organizatorului, CNP-ul acestuia, necesar indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si pentru validarea castigatorului), numite in continuare „elemente necesare validarii”. Pana la validarea efectiva a elementelor solicitate, un participant va fi numit „potential castigator”.
Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca atat datele sale cu caracter personal, cat si restul documentelor solicitate si trimise prin e-mail pot fi identificate si sunt lizibile cu usurinta.
In cazul in care termenul de 24 ore nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, participarea acestuia la Campanie va fi invalidata de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.
De asemenea, potentialul câștigător va fi invalidat de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii, in urmatoarele situatii:
• Documentul fiscal receptionat de catre Organizator prin e-mail din partea potentialului castigator contine alte elemente de identificare (numar si/sau data document fiscal) decat documentul fiscal extras ca fiind castigator;
• Data documentului fiscal receptionat de catre Organizator prin e-mail din partea potentialului castigator nu se incadreaza in Perioada Campaniei, fiind anterioara inceperii Campaniei sau ulterioara incetarii Campaniei;
• Documentul fiscal receptionat de catre Organizator prin e-mail din partea potentialului castigator nu face dovada indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor necesare validarii detaliate in cadrul art. 7 din cadrul Regulamentului (Produse Participante, Magazin Participant, numar Produse Participante achizitionate).

8.3 In cazul in care castigatorul nu poate face dovada achizitiei Produselor participante la Campanie, in perioada Campaniei, dintr-unul din magazinele participante, conform celor de mai sus se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare.

8.4 Premiul in bani, 500 lei va fi livrat castigatorului validat in termen de maximum 30 zile de la data validari, de catre reprezentantul Organizatorului. Castigatorul va comunica modalitatea prin care isi doreste sa ii fie livrat premiul:

• Prin transfer bancar – la selectarea acestei optiuni, castigatorul trebuie sa transmita Agentiei directe de marketing o fotocopie a unui extras de cont in LEI al carui titular de cont este, al unei institutii financiare din Romania, document eliberat de catre Banca din care se poate verifica contul bancar IBAN, in format romanesc (sa contina RO) si formatul sau de 24 de caractere. Extrasul de cont va fi prezentat in format sanitizat, respectiv informatiile nerelevante pentru Campanie (de ex soldul) vor fi sterse/mascate.
• Prin mandat postal – la selectarea acestei optiuni, castigatorul trebuie sa comunice adresa de resedinta, asa cum apar in documentele oficiale (buletin, carte de identitate, etc.)

8.5 Premiul, Ursulet de plus Emecho, va fi livrat castigatorului validat in termen de maximum 30 zile de la data validari, de catre reprezentantul Organizatorului. Premiul va fi livrat prin curier, iar cheltuielie de livrare vor fi suportate de Organizator.

8.6 Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitate sau partial, unor alte persoane, anterior predarii acestor premii de catre Organizator, fara acordul scris al Organizatorului.

8.7 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza faptului adresa de e-mail indicata drept date de contact este incorecta/ numarul de telefon indicat drept data de contact este incorect, nealocat sau in afara ariei de acoperire.

8.8 In situatia in care premiul Campaniei nu este acordat din motive independente de vointa Organizatorului, acesta ramane la dispozitia Organizatorului care poate organiza, daca va considera necesar, o extragere speciala pentru a desemna noi castigatori si rezerve sau care poate organiza o alta Campanie, dupa caz.

8.9 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu potentialii castigatori sau castigatorul premiului Campaniei dupa expirarea termenelor de revendicare, sau cu alti participanti in afara obligatiilor asumate prin prezentul Regulament.

8.10 Acordarea de catre Organizator a premiilor acestei Campanii poate face obiectul unor evenimente publice, televizate, cu conditia obtinerii acordului prealabil expres din partea castigatorului.

8.11 Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate. In acest sens, acesta va afisa pe site-ul www.e-meka.com lista cu aceste date, pana pe data de 31.08.2021.

Art. 9 - Taxe si impozite

9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul aferent premiilor acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Suplimentar fata de impozitul cu retinere la sursa aplicabil pentru premiile obtinute, daca este cazul, orice alte obligatii de natura fiscala in legatura cu acestea, daca exista, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data la care castigatorul intra in posesia premiului acordat in cadrul Campaniei, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului respectiv.

Art 10 – Limitarea raspunderii

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a. Pierderea si/sau deteriorarea documentelor fiscale, ori pentru documentele fiscale ilizibile;
b. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra documentelor fiscale sau asupra continutului acestora;
c. Erori de imprimare sau alte erori referitoare la documentul fiscal;
d. Defectiunile tehnice ale furnizorului de servicii de date sau sms, survenite in orice moment al inscrierii sau orice alte erori prin care operatiunea de inscriere a documentului fiscal nu poate fi dusa la bun sfarsit;
e. Existenta la punctul de vanzare din Magazinele Participante a Produselor Participante la Campanie;
f. Imposibilitatea castigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;
g. Erorile in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact este responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
h. Probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a Participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza site-ul de Campanie, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in Campanie, din motive ce nu tin de website-urile Campaniei. In acest sens, pentru o functionare corecta, se recomanda utilizarea urmatoarelor browsere: Mozilla Firefox; Google Chrome; Safari, toate versiunile de Internet Explorer, exceptand Internet Explorer 8 si versiunile mai vechi ale acestuia – cei care acceseaza site-ul Campaniei de pe versiuni mai vechi de Internet Explorer 8 nu vor putea vizualiza corect website-ul Campaniei, iar anumite functionalitati nu vor putea fi incarcate, ceea ce poate conduce la imposibilitatea, in unele cazuri, de a introduce coduri in Campanie;
i. Neprezentarea castigatorului pentru ridicarea premiului sau lipsa de la adresa indicata pentru livrarea premiului Campaniei, la data convenita, conform art. 8.4;
j. Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
k. Toate prejudiciile suferite de catre orice participant desemnat castigator si/sau de catre reprezentantul legal al acestuia (dupa caz) in legatura cu premiul castigat;
l. Mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1859, pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului, precum si pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern din cauza aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens:
m. Standardele de calitate ale produselor oferite in calitate de premii;
n. Produsele participante a caror achizitie nu poate fi justificata prin document fiscal emis in intervalul de timp aferent Perioadei Campaniei, intr-unul dintre magazinele participante la Campanie. Organizatorul nu are nicio obligatie fata de participanti in nicio situatie in care documentul fiscal in original atestand achizitia a cel putin doua Produse participante in conditiile prevazute in prezentul Regulament nu poate fi prezentat (pierderea sau distrugerea documentului fiscal);
o. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii pentru primirea premiului (acestea nu vor fi luate in considerare de catre Organizator);
p. Premiile expediate prin posta/alta companie de curierat, care nu ajung la destinatie sau ajung in stare deteriorata din cauza functionarii necorespunzatoare a acestora, din cauza comunicarii eronate a adresei postale de catre castigator sau din alte cauze neimputabile Organizatorilor.
p. Actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau.
q. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului;
r. Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de catre orice castigator in legatura cu premiul castigat. Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului. In cazul in care Participantii desemnati castigatori sufera un prejudiciu/vatamare ca urmare a utilizarii normale a premiului si din cuaza unor vicii de fabricatie ale premiului, se vor adresa producatorului, potrivit informatiilor din certificatul de garantie care va insoti premiul;

10.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

10.5 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de culpa grava sau unor acte intentionate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sa raspunda.

Art. 11 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la aceasta Campanie, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) nr. 679/2016 (in continuare „RGPD”), legislatia subsecventa in domeniu si prevederile din prezenta Sectiune, direct sau prin intermediul societatilor care il asista in organizarea Campaniei (cum ar fi Agentia si Agentia directa de marketing, care actioneaza ca Persoana imputernicita de operator).

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se inscriu in Campanie potrivit Regulamentului Oficial (Participantii, incluzand Castigatorii), indiferent daca se dovedeste ulterior ca aceste persoane nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate Participanti potrivit Regulamentului Oficial.

Responsabilul cu protecția datelor desemnat de Organizator poate fi contactat la adresa de email DPO@ficosota.com.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si temeiul juridic pentru fiecare:

(i) Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul consimtamantului Participantilor acordat implicit prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, solutionarii plangerilor formulate de Participant in legatura cu derularea Campaniei, totodata pentru desemnarea castigatorilor, prin tragere la sorti electronica, automata, pe baza unui program cu distributie aleatorie, respectiv prin mijloace electronice automate de prelucrare a datelor personale fara interventie umana potrivit prezentului Regulament. Participantii au posibilitatea de a formula reclamatii si de a contesta modul de desfasurare a Campaniei potrivit Regulamentului.

(ii) Datele Participantilor castigatori sunt prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului (cum ar fi cele in materie financiar-contabila, fiscala, de arhivare).

Publicarea datelor Participantilor castigatori se poate realiza in temeiul obligatiei legale care incumba Organizatorului potrivit legislatiei in domeniul comercializarii produselor si serviciilor de piata.

Anumite date cu caracter personal apartinand Castigatorilor (respectiv CNP-ul) sunt prelucrate in temeiul obligatiei impuse de legislatia financiar-contabila si fiscala privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, atunci cand valoarea premiului castigat este mai mare de 600 RON. Ulterior, anumite date ar putea fi pastrate in continuare avand in vedere obligatiile de arhivare.

(iii) Datele Participantilor pot fi prelucrate de Organizator si in contextul solutionarii cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in temeiul obligatiei legale ce ii revine potrivit legislatiei specifice.

(iv) Organizatorul poate prelucra date si in scopul solutionarii altor plangeri decat cele mentionate mai sus la punctele (i) si (iii), formulate de persoanele care se considera vatamate, in temeiul interesului legitim al acestuia.
De asemenea, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apararea drepturilor acestuia, punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau initierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

Acest acord poate fi retras oricand, prin transmiterea unei solicitari la adresa: București, Str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, Romania. Orice retragere conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate anterior retragerii consimtamantului

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt in principal obtinute direct de la persoanele vizate si includ de exemplu:
• pentru Participanti: numar de telefon si adresa email; iar in plus
• pentru Castigatori: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, cont bancar, adresa de domiciliu/ livrare a premiului, semnatura, CNP in cazul premiului a carui valoare depaseste 600 RON, daca este cazul, imagine potrivit art. 14 de mai jos;

Furnizarea acestor date este necesara pentru a asigura participarea in cadrul Campaniei. Participanții au dreptul de a își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor lor în cadrul campaniei, prin transmiterea unei cereri în acest sens la București, Str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, Romania.
Participantii inteleg faptul ca retragerea consimtamantului pentru prelucrarea in cadrul Campaniei atrage automat descalificarea lor si pierderea oricaror drepturi pe care le-ar fi putut obtine din participarea la Campanie.

Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise catre urmatoarele categorii de destinatari: partenerilor contractuali ai Organizatorului care asista in organizarea Campaniei (cum ar fi Agentia si Agentia de marketing direct identificate in art. 1), altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu Organizatorul (grupul FICOSOTA), autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare, publicului (in ceea ce priveste castigatorii).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara desfasurarii Campaniei, iar ulterior, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia finaciar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare. Datele participantilor necastigatori vor fi sterse in cel mult 60 de zile de la incheierea Campaniei. Datele castigatorilor premiilor neimpozabile vor fi prelucrate 3 ani de la incheierea Campaniei. Datele castigatorilor premiilor impozabile vor fi prelucrate conform legislatiei in vigoare, respectiv 10 ani de la inregistrarea in contabilitate.

In calitate de persoane vizate de activitatile de prelucrare beneficiati de urmatoarele drepturi conform prevederilor legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal:

a) acces la date: puteti solicita si primi o confirmare de la Organizator cu privire la detaliile prelucrarilor de date (ce date prelucram si in ce scop, unde si cat timp le stocam, cine are acces la ele etc);
b) rectificare: daca datele pe care le utilizam sunt inexacte sau incomplete le puteti actualiza printr-o cerere (exemplu: daca v-ati schimbat numarul de telefon sau adresa de e-mail ne puteti contacta pentru a actualiza aceste date).
c) stergere: puteti solicita sa stergem o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastra.
Important! Nu vom putea da curs cererii in toate cazurile (exemple: legea ne obliga sa pastram datele o anumita perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apararea unui drept in instanta);
d) restrictionare: puteti solicita sa nu utilizam datele care va privesc, ci doar sa le stocam pana la rezolvarea unei alte solicitari pe care ne-ati transmis-o.
e) portabilitate: puteti cere ca datele pe care ni le-ati furnizat sa va fie comunicate pe un suport utilizat in mod curent, intr-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteti cere ca datele care va privesc sa fie trimise catre un alt operator.
Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru derularea contractului incheiat cu noi si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automate.
f) opozitie: va puteti opune prelucrarilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim.
Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru prelucrarile realizate in scop de marketing direct (exemplu: daca primiti e-mailuri cu reclame de la noi ne poti solicita dezabonarea). In celelalte cazuri, vom pune in balanta interesele noastre si respectiv situatia dumneavoastra particulara pentru a lua o decizie finala. De aceea, va rugam sa ne explicati si de ce va opuneti prelucrarii atunci cand formulati cererea.
g) procesul decizional automatizat: ca regula, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, daca aceasta produce efecte legale sau va afecteaza similar, intr-o masura semnificativa (exemplu: refuzul automat de a incheia un contract cu dumneavoastra, bazat pe o prelucrare automata de date).
In cazul proceselor decizionale automate utilizate in Campanie, asa cum acestea sunt descrise mai sus, aveti dreptul de a contesta decizia, de a va exprima punctul de vedere si de a obtine o verificare din partea unui factor uman potrivit detaliilor din Regulament.
h) retragerea consimtamantului: daca prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, il puteti retrage oricand.
Important! Retragerea consimtamantului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrarile efectuate in alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere. Totodată, retragerea consimțământului conduce la pierderea oricăror drepturi derivând din prezenta Campanie, având în vedere că în lipsa prelucrării datelor dvs. nu mai puteți avea calitatea de participant/câștigător.
i) plangere: daca sunteti nemultumit, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania).

Pentru mai multe informatii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa Organizatorului: București, Str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, Romania.

Art. 12 - Incetarea Campaniei. Forta majora

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 2, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie, cu respectarea prevederilor art. 3 de mai sus.

Art. 13. Erori ale materialelor promotionale

13.1 In caz de neconcordanta intre prevederile existente pe materialele publicitare si prezentul Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

Art. 14 – Contestatii si Litigii

14.1 Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresa Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 144-146, sec. 2, Romania, pana la data de 31.08.2021, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

14.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului-verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 15 - Alte Clauze

15.1. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

15.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

15.3. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Pentru informatii suplimentare privind Campania, prezentul Regulament, respectiv pentru alte comunicari cu Organizatorul, de exemplu, reclamatii, corespondenta cu privire la premii si altele, va rugam sa utilizati urmatoarele detalii de contact: promotieemeka@voxline.com.

Incheiat astazi:

Organizator,
S.C Ficosota Marketing Romania S.R.L
PRIN AGENTIA : HIGHLIGHT AGENCY SRL
REPREZENTATA DE : IOAN CURTEAN,
IN CALITATE DE ADMINISTRATOR