Спечели шейна с Емека

Правила за провеждане и участие в

Промоция „Емека”

20.11.2014 – 31.12.2014 г.

 

 

1. Организатор

 

1.1. Промоцията „Емека” е организирана от „Фикосота” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.“Мадара” № 48, с ЕИК: 837055835, наричано по-долу,, наричано по-долу, за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в интернет страницата си www.e-meka.com/bg/news. Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на www.e-meka.com/bg/news.

1.2. Промоцията „Емека” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Емека”.

 

2. Период и място за провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоцията „Емека”, наричана по-долу, за краткост „Промоцията”, стартира,  считано от 20.11.2014 г. и продължава 31.12.2014 г.

2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Промоцията ще бъде проведена в различни магазини на територията на България и в различни периоди в рамките на определения период по т. 2.1. Съобщение за магазините, в които се провежда Промоцията и периода, в който се провежда тя в тези магазини, ще се обявява  най-малко 2 дни предварително в самите магазини, чрез поставяне на рекламни плакати и копие от настоящите Правила.  Съобщение по предходното изречение ще бъде публикувано и на www.e-meka.com/bg/news.

3. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно  физическо лице, което пребивава на територията на Република България.  В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 20.11.2014 г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоцията НЕ могат да участват лица, работещи във  „Фикосота” ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

 

 4. Участващи продукти

4.1. В тази промоция участват всички видове продукти Емека, а именно:

 

Емека тоалетна хартия

 

 

MOUNTAIN FRESH

4

3800024026492

PARADISE

4

3800024026508

OCEAN BREEZE / SNOW JOY

4

3800024026515

MELON DREAM

4

3800024026713

MOUNTAIN FRESH

8

3800024026522

PARADISE

8

3800024026539

OCEAN BREEZE / SNOW JOY

8

3800024026546

MELON DREAM

8

3800024026720

MOUNTAIN FRESH

16

3800024026744

MELON DREAM

16

3800024026737

PARADISE

16

3800024027253

OCEAN BREEZE / SNOW JOY

16

3800024027475

MOUNTAIN FRESH

24

3800024027406

PARADISE

24

3800024027635

Емека кухненска ролка

 

 

WHITE

2

3800024026560

FRESH

2

3800024026591

WHITE

4

3800024027321

FRESH

4

3800024026911

FRESH

8

3800024027482

 

 

4.2. Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

5. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея трябва да закупят от съответния магазин, участващ в Промоцията през съответния период, продукт с марка Емека на стойност минимум 1,50 лв. /един лев и петдесет стотинки/. Срещу представяне на касовата бележка, удостоверяваща направената покупка, участниците ще получат на бюро Информация или на касата на магазина талон за участие в Промоцията, в който трябва да попълнят следните данни: трите си имена, телефон за връзка, код на касовата бележка и какъв продукт Емека е закупен. След надлежното попълване на талона за участие, участниците трябва да го пуснат в специалната томболна кутия, която ще се намира на касата на магазина или на бюро Информация.  

 

5.2. За да спечелят тази награда, участниците в Промоцията трябва:

5.2.1.         да закупят от съответния магазин, участващ в Промоцията през съответния период, продукт с марка Емека на стойност минимум 1,50 лв. /един лев и петдесет стотинки/;

5.2.2. да пуснат в томболната кутия надлежно попълнен талон за участие;

5.2.2.         да бъдат изтеглени при тегленето на томболата като спечелил участник.

5.3. За повече информация относно провежданата промоция моля посетете интернет сайт www.e-meka.com/bg/news.

 

6. Награди

6.1 Награди - наградите в Промоцията са общо 203 /двеста и три/ броя шейни http://магазинвелосипеди.com/detska-shejna-detski-shejni-p-168.html.  Точният брой на наградите за всеки един от магазините, участващи в промоцията, ще бъде оповестяван в рекламните плакати по т. 2.3. от настоящите Правила.

6.2 Теглене на печелившите

Печелившите в Промоцията, ще бъдат определяни в присъствието на  регионален мениджър от „Фикосота” ООД и представител на съответния магазин, сред всички участници отговарящи на точка 3 и 5 от настоящите правила на томболен принцип. Точната дата на тегленето на томболата за съответния магазин ще бъде оповестена  в рекламните плакати по т. 2.3. от настоящите Правила.

6.3 Оповестяване на печелившите

Организаторът се задължава да известява печелившите по т. 6.2 по предоставения в талона за участие телефонен номер в срок от 3 дни след провеждането на съответната томбола.  В случай че в този срок Организаторът не може да се свърже с някой от спечелилите участници, Организаторът е длъжен да го извести за спечелването на наградата чрез изпращане на СМС /в случай че телефонът за контакт е мобилен/. В двудневен срок от получаване на СМС от Организатора спечелилият участник е длъжен да се свърже с Организатора.

В случай че след указаните по-горе срокове Организаторът не е получил обаждане от спечелилия участник или същият  не е взел наградата си в предвидения срок, неговата награда ще бъде  разпределена съгласно правилата на т. 6.4.

Печелившите ще бъдат оповестени и на интернет сайт www.e-meka.com, както и в съответния магазин, участващ в Промоцията. 

 

6.4 Получаване на наградите:

Печелившите в Промоцията могат да получат наградата си от съответния магазин, от който са направили покупка и са взели участие в Промоцията  срещу предоставяне на лична карта в срок от 10 дни след тегленето на томболата по т. 6.2.

В случай че след указания срок някоя награда не бъде получена, тя ще бъде разпределена чрез нова томбола измежду всички участници в Промоцията в съответния магазин  в 15 дневен срок след изтичане на срока за получаване на награди.

7. Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията трябва да изпълнил всички изброени по-долу условия:

A.                        Да отговаря на  условията за участие, изброени в т. 3 и т. 5 от настоящите Правила;

B.                        Да е закупил  от съответния магазин, участващ в Промоцията през съответния период, продукт с марка Емека на стойност минимум 1,50 лв. /един лев и петдесет стотинки/;

С.                        Да е пуснал в томболната надлежно попълнен талон за участие в Промоци5ята;

D.                       Да е изтеглен от томболата като спечелил участник.

7.2. Проверката относно валидността на касовите бележки и съответствието им с тези Правила ще бъде извършена към момента на получаване на талон за участие. Касовите бележки на лица, които не отговарят на установените в правилата условия, няма да бъдат допускани до участие. В случай на спор относно валидността на някои от касовите бележки, решението на Организатора е окончателно.

7.3. Организаторът не поема отговорност за:

7.3.1.           повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание;

7.3.2.                   невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилия участник, както и в случаите на неполучаване на награда в предвидения срок. 

 

8.  Правни спорове

8.1. Организаторът на Промоцията  не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите талони за участие, както и спорове, свързани с  евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9.  Прекратяване на промоционалната кампания

Настоящата промоция може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да  продължи настоящата кампания.

10. Разни

Всеки участник в промоцията „Емека ”  се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й. С включването си в промоцията, всеки участник приема имената му  да бъдат публикувани и използвани с оглед определяне и оповестяване на спечелилите участници, без други задължения или плащания.

11.  Защита на личните данни

Участието в промоцията предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от Организатора. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в промоцията „Емека”. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. В тридесет дневен срок след теглене на печелившите участници личните данни на участващите лица ще бъдат унищожени.

Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.